ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างศูนย์ฯ ตีนตก ด้วยจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อจัดตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และการปลูกกาแฟเป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง พื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 34.65 ตร.ม. (21,656 ไร่) เป็นพื้นที่ของศูนย์ฯ 52.1 ไร่

โครงการที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานทั้งทุนทรัพย์ส่วนพระองค์พร้อมองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพสกนิกรที่อยู่ห่างไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้

โครงการหลวงตีนตกเป็น 1 ในกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อย สภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก จนกระทั่ง พ.ศ. 2524

กิจกรรมภายในโครงการ

ชมสวนกาแฟอาราบิก้า ทดสอบและสาธิตวิธี การปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า การคั่วเมล็ดกาแฟ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองการทำสวนเมี่ยง การหมัก-นึ่งเมี่ยงแบบดั้งเดิม ชมโรงเรือนเพาะเห็ดหอมที่ปลูกโดยการใช้ไม้ก่อและไม้เมเปิ้ล ชมโรงเรือนสาธิตการผลิตวานิลลา ชมสวนผักสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ปลูกในระบบ GAP เกษตรอินทรีย์รวม 9 ชนิด ไม้ผล 51 ชนิด ไม้ดอกไม้กระถาง 5 ชนิด เห็ด 2 ชนิด และน้ำผึ้ง

 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ มีที่ราบเชิงเขาบางส่วน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สูงจากระดับน้ำทะเล 700 – 1,200 เมตร เป็นแหล่งผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพดีของโครงการหลวง ล้อมรอบด้วยธรรมชาติป่าไม้ มีชื่อเสียงในด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านแม่กำปอง” เป็นที่รู้จักกันมากว่าบริการที่พักแบบ Home Stay ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย

Teen Tok Royal Project Development Center Chiang Mai, Chiang Mai

 

ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนริมสายธารน้ำ มีกิจกรรมให้อาหารปลา สามารถชมสวนกาแฟในช่วงเดือนธันวาคมจะเห็นเมล็ดกาแฟสุกสีแดงสด พร้อมเก็บเกี่ยวส่งไปยังโรงงานแปรรูปในศูนย์ฯ ผ่านขั้นตอนกะเทาะเปลือก ตากแห้ง และคั่ว ให้เป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพ

โรงเรือนกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสหลากสีให้ชื่นชม
โรงเรือนกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสหลากสีให้ชื่นชม

ยังมีส่วนของร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ภายในโครงการ ให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาของฝาก ทั้งเมล็ดกาแฟ ของจากโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้เกษตรกรในโครงการฯ อีกด้วย

หรือจะนั่งทานกาแฟ ขนมเค้ก หรืออาหารที่นำผลผลิตในโครงการฯ และในท้องถิ่นมาปรุงอาหารจำหน่ายภายในโครงการฯ พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งผืนป่า และสายธาร ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว นิยมมาถ่ายรูปเก็บความประทับใจกัน

 

ในโครงการฯ ยังมีบ้านพักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย แบ่งเป็น 3 แบบคือ บ้านพักธารใส บ้านพักริมธาร และบ้านพักธารริน ในส่วนของร้านอาหาร เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://th.readme.me/
https://www.paiduaykan.com/
http://www.vacationistmag.com/